Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání

Cesta: VŠPJ / Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání / Vzdělávací moduly / Modul 14

Modul 14: Vybrané kapitoly z psychologie a psychiatrie

Rozsah:
20 hodin

Osnova:

  • základy psychiatrie
  • základy sociální pedagogiky
  • sociální patologie
  • sociální a vývojová psychologie

Cíle:

  • seznámit se základními poznatky z psychiatrie duševně nemocných klientů sociálních zařízení
  • vymezit základní pojmy speciální pedagogiky
  • seznámit s příčinami, projevy a důsledky mentálního postižení, senzorického postižení, specifických poruch učení a cbování
  • vymezit sociální patologii ve vybraných oblastech (rodinný a manželský život, problematika zneužívání návykových látek)
  • seznámit se základními pojmy vývojové a sociální psychologie v kontextu práce vedoucích pracovníků v sociální oblasti